Alexia Vassiliou: interview to Dimitris Pierroutsakos