Microsoft To Buy Tik-Tok!? Stock Market Reaction? When to buy MSFT stock!