സന്ധ്യാ വാർത്ത | 6 P M News | News News Anchor Shani praphakaran october 24.2016 | Manorama News