മിക്സിയും കുക്കറും ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്മസ് കേക്ക്/ CHRISTMAS CAKE /FRUIT CAKE /PLUM CAKE IN COOKER