സന്ധ്യാ വാർത്ത | 6 P M News | News Anchor - Ayyappadas | October 28, 2017 | Manorama News