ArianaGrande Playlist - ArianaGrande Best Songs - ArianaGrande Top Hits - Best Songs of ArianaGrande
ArianaGrande Playlist - ArianaGrande Best Songs - ArianaGrande Top Hits - Best Songs of ArianaGrande
ArianaGrande Playlist - ArianaGrande Best Songs - ArianaGrande Top Hits - Best Songs of ArianaGrande
https://youtu.be/g7tue1WTbIs​
Thanks @diegoo for contributing this timestamps: (I added end points so that it would be easy to skip part I guess ^ ^)
00:00​ - 02:52​ P̲o̲s̲i̲t̲i̲o̲n̲s̲
02:53​ - 05:50​ 7 r̲i̲n̲g̲s̲
05:51​ - 09:17​ t̲h̲a̲n̲k u̲,n̲e̲x̲t̲
09:18​ - 11:55​ s̲h̲u̲t̲ u̲p
11:56​ - 15:45​ s̲t̲u̲c̲k w̲i̲t̲h̲ u̲
15:46​ - 18:47​ r̲a̲i̲n̲ o̲n̲ m̲e̲
18:48​ - 21:42​ 34+35
21:43​ - 24:35​ m̲o̲t̲i̲v̲e̲
24:36​ - 27:56​ g̲o̲d̲ i̲s̲ w̲o̲m̲a̲n̲
27:57​ - 31:15​ o̲n̲e̲ l̲a̲s̲t̲ t̲i̲m̲e̲
31:16​ - 35:13​ s̲i̲d̲e̲ t̲o̲ s̲i̲d̲e̲
35:14​ - 38:37​ s̲a̲n̲t̲a̲ t̲e̲l̲ m̲e̲
38:38​ - 41:37​ g̲o̲o̲d̲ a̲s̲ h̲e̲l̲l̲
41:38​ - 44:57​ b̲a̲n̲g̲ b̲a̲n̲g̲
44:58​ - 48:07​ b̲r̲e̲a̲k u̲p w̲i̲t̲h̲ y̲o̲u̲r̲ g̲i̲r̲l̲f̲r̲i̲e̲n̲d̲ i̲m̲ b̲o̲r̲e̲d̲
48:08​ - 51:31​ po̲v̲
51:32​ - 54:58​ n̲o̲ t̲e̲a̲r̲s̲ l̲e̲f̲t̲ t̲o̲ c̲r̲y̲
54:59​ - 58:15​ b̲r̲e̲a̲t̲h̲i̲n̲
58:16​ - 01:02:09​ d̲a̲n̲g̲e̲r̲o̲u̲s̲ w̲o̲m̲a̲n̲
01:02:10​ - 01:05:33​ l̲a̲s̲t̲ c̲h̲r̲i̲s̲t̲m̲a̲s̲
01:05:34​ - 01:10:18​ g̲e̲t̲ w̲e̲l̲l̲ s̲o̲o̲n̲
01:10:19​ - 01:13:49​ f̲o̲c̲u̲s̲
01:13:50​ - 01:16:38​ m̲y̲ e̲v̲e̲r̲y̲t̲h̲i̲n̲g̲
01:16:39​ - 01:19:49​ d̲o̲n̲’t̲ c̲a̲l̲l̲ m̲e̲ a̲n̲g̲e̲l̲
Thanks for watching!💖 Don't forget to SUBSCRIBE, Like and Share my video if you enjoy it.
Have a wonderful day!
📧 CONTACT US: [email protected]
🔔 Turn on notifications to stay updated with new upload!
🚫 If you have any problem with copyright issues, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything, or question please write to me in email.