https://gamebanana.com/mods/289122
thumbnail inspired by bbpanzu, he's cool
Original song "Tengoku he ikou" by Kikuo: https://www.youtube.com/watch?v=y808S-awM2E