സന്ധ്യാ വാർത്ത | 6 P M News | News Anchor - Shani Prabhakaran | October 17, 2017 | Manorama News